Önümler

 • FD Ananas, FD Sour (Tart) Çerwi

  FD Ananas, FD Sour (Tart) Çerwi

  Ananas ajaýyp tagamly, sagdyn tropiki miwedir.Ol ýokumly maddalardan, antioksidantlardan we çişmekden we keselden gorap bilýän fermentler ýaly beýleki peýdaly birleşmeler bilen gaplanýar.Ananas iýmit siňdirişiň gowulaşmagy, immunitet we operasiýadan gutulmak ýaly birnäçe saglyga peýdalydyr.

 • Açyk ranch®Miwe tozanlary, doňan guradylan

  Açyk ranch®Miwe tozanlary, doňan guradylan

  Bilşiňiz ýaly, “Bright-Ranch” doňan guradylan miweleri dürli formatlarda, şol sanda dilimler, bölekler we islendik ululykdaky bölekler bilen üpjün edýär.Bu ýerde, önümleriň bu tapgyryny - MUGT GURAMAN Miwe Güýçleri maslahat berýäris!

 • FD Asparagus Green, FD Edamame, FD Ysmanak

  FD Asparagus Green, FD Edamame, FD Ysmanak

  Asparagusyň kaloriýasy az we natriý gaty az.B6 witamini, kalsiý, magniý we sink üçin oňat çeşme we iýmit süýüminiň, belokyň, beta-karotiniň, C witamini, E witamini, K witamini, tiamin, riboflawin, rutin, niasin, fol turşusy üçin örän oňat çeşme. , demir, fosfor, kaliý, mis, marganes we selen, şeýle hem insuliniň gandan glýukozany öýjüklere daşamak ukybyny ýokarlandyrýan mikro mineral bolan hrom.

 • Doňdurylan guradylan miweler zawodyň bahasyndan lezzet alyp biler

  Doňdurylan guradylan miweler zawodyň bahasyndan lezzet alyp biler

  FD şekerli miweler ýuwulan täze miwe çig malyna tebigy şeker suwuny guýup, soňra doňup guradylýar.

 • FD Blueberry, FD Erik, FD Kiwifruit

  FD Blueberry, FD Erik, FD Kiwifruit

  Gök gök antioksidantlaryň iň baý çeşmelerinden biridir.Antioksidantlar bedenimizi sagdyn we ýaş saklaýar.Olar bedenimiziň erkin radikallaryna garşy göreşmäge kömek edýär, bu bolsa garranymyzda beden öýjüklerine zeper ýetirýär we DNK-nyň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.Gök miwe, ölüm howply kesele garşy göreşmäge kömek edýän rak keseline garşy serişdä baýdyr.

 • FD awertudana, FD malina, FD şetdaly

  FD awertudana, FD malina, FD şetdaly

  Water Suwuň düzümi gaty pes (<4%) we suw işjeňligi (<0.3), şonuň üçin bakteriýalar köpelip bilmeýär we önüm uzak wagtlap (24 aý) saklanyp bilner.

  ● Çişikli, az kalorili, nol ýag.

  Fr Gyzdyrylan däl, çişirilmedik, emeli reňk ýok, konserwantlar ýa-da beýleki goşundylar ýok.

  Gl glýuten ýok.

  Additional Goşulan şeker ýok (diňe miweli tebigy şeker bar).

  Fresh Täze miweleriň iýmitleniş faktlaryny ajaýyp saklaň.

 • FD mekgejöwen süýji, FD ýaşyl nohut, FD Çive (Europeanewropa)

  FD mekgejöwen süýji, FD ýaşyl nohut, FD Çive (Europeanewropa)

  Nohut krahmal, ýöne süýüm, belok, A witamini, B6 witamini, C witamini, K witamini, fosfor, magniý, mis, demir, sink we lýutein köp.Gury agram, dörtden bir belok we dörtden bir şeker.Nohut tohumynyň peptid fraksiýalary glutationdan has erkin radikallary zyňmak ukybyna eýe, ýöne metallary arassalamak we linoleý kislotasynyň okislenmegini saklamak üçin has uly ukyby bar.

 • Tebigy materiallardan doňan guradylan gabyklar

  Tebigy materiallardan doňan guradylan gabyklar

  Greenaşyl soganlaryň peýdalary: 1) immun ulgamyny goldaýar;2) Gany ýygnamaga kömek edýär;3) ýürek saglygyny goraýar;4) Süňkleri güýçlendirýär;5) Düwnük öýjükleriniň ösmegini bökdeýär;6) Agramyň azalmagyna kömek edýär;7) Iýmit siňdiriş meselelerini azaldýar;8) Tebigy çişmä garşy;9) Demgysma garşy täsirli;10) Göz saglygyny goraýar;11) Aşgazan diwaryny güýçlendirýär;12) Ganyň şeker derejesini peseldýär.

 • Miwe garyşdyryň, doňan guradylan

  Miwe garyşdyryň, doňan guradylan

  “Bright-Ranch” özboluşly garyşyk miwe gaplaýyş liniýasyna eýedir, ol müşderileriň talaplaryna laýyklykda bir önümi köp önümiň köp gaplanyşyna garyşdyrar.

 • Açyk ranch®Oil bilen örtülen miweler, doňan guradylan

  Açyk ranch®Oil bilen örtülen miweler, doňan guradylan

  Aç-ranch doňdurylan guradylan miweler, ýag bilen örtülen, doňup guradylan, soň bolsa döwülmegi we poroşoklary azaltmak üçin guradylan, soň bolsa ýagda (günebakar tohumy, GMO däl) miwelerdir.