Biz hakda

GÖRNÜŞ-RANÇ

“Bright-Ranch” köpden bäri dowam edip gelýän hususy şäriklik kompaniýasydyr we 1992-nji ýylda döredilen bu taryhy esaslandyryjy jenap Li Szinmin we jenap Wan Zhenxin (Jeki) Japanaponiýa eksport etmek üçin täze sarymsak ösümliginiň söwdasynda bilelikde işledi.Soňrak, 1998-nji ýylda iki eýesi täze brokkoli, sarymsak we ş.m. eksport etmek üçin öz ekiş bazasyny we gaplaýyş jaýlaryny döretdiler.2002-nji ýylda desgalar häzirki “Bright-Ranch Doňdurma” guradyjy görnüşinde giňeldilip, doňan guradylan oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan ilkinji hytaý öndürijileriniň birine öwrüldi.Häzirki wagtda 2023-nji ýylyň ortalarynda işleýän täze doňdurma guradyjy zawod goýýarys. Şol wagta çenli “Bright-Ranch” -yň ýyllyk önümçilik kuwwaty 1000 metre golaý doňan guradylan miwe ýa-da gök önümlere ýeter.

3D miweler-51896

Kompaniýa, B2B arkaly dünýä azyk senagatyna 20-den gowrak doňan guradylan miweleri we 10-dan gowrak doňan guradylan gök önümleri artykmaçlyklar bilen üpjün edýär.

Kompaniýanyň dolandyryş ulgamy ISO9001, HACCP, ISO14001, Sedex-SMETA we FSMA-FSVP (ABŞ) bilen kepillendirilýär we önümler BRCGS (A dereje) we OU-Koşer bilen kepillendirilýär.

Doňdurylan guradylan ingredientlerimiziň häzirki alyjylar tarapyndan Nestle ýaly köp sanly markany gowy önümlerine getirýän, dünýä sarp edijilerine hyzmat etmegiň ähmiýetini gazanmak üçin ykrar edýändiklerine ýokary baha berýäris.

2022-nji ýyl “Bright-Ranch” -yň 20 ýyllygy.Kompaniýa tarapyndan kesgitlenen maksatlara ýa-da strategiýalara tarap hereket etmegi dowam etdireris.

● MAKSATLAR:

Müşderileriň barha artýan saglyk isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary howpsuzlyk we ýokary hilli doňan guradylan ingredientleri öndürmek üçin yzygiderli gowulaşyň.Bu pudakda dünýä belli marka boluň.

● STRATEGIESALAR:

1. Ekiş bazalaryna maýa goýuň we çig maly has ygtybarly, ýokary hilli, dowamly we çykdajylary gözegçilikde saklamak üçin has köp hyzmatdaşlar bilen bilelikde ilkinji gaýtadan işleýän desgalary gowulandyryň.

2. Önümiň hiliniň has standartlary üçin işgärler, enjamlar, dolandyryş ulgamy we ş.m. kompaniýanyň desgalaryny gözläň we täzeläň.

3. Müşderä ýa-da bazar islegine baglylykda ajaýyp önümçilik we hyzmat beriň.

atsyz

Bu web sahypasy arkaly has köp alyjy ýa-da sarp ediji “Bright-Ranch” hakda öwrener diýip garaşýarys.Global sarp edijiler üçin sagdyn we ýokumly önümleri bilelikde üpjün etmek üçin hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini döredeliň.

Saparyňyza minnetdar!