Doňdurylan guradylan miweler zawodyň bahasyndan lezzet alyp biler

FD şekerli miweler ýuwulan täze miwe çig malyna tebigy şeker suwuny guýup, soňra doňup guradylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şekerli miweler, doňan guradylan

Doňdurylan guradylan miweleriň hatda süýjüligi hem bolýar, bu tagamyň esasynda tagamyny artdyrýar we sarp edijilere has lezzet berýär.

“Bright-Ranch”, aýratyn-da dynç alyş önümlerini iýmäge taýyn aýratyn müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin şekerlenen FD miwelerini üpjün edýär.

FD şekerli erik, dilimler

FD şekerli erik, dilimler

FD şekerli şetdaly, dilim

FD şekerli şetdaly, dilim

Üstünlik

1. Biz yhlasly topar, kanagatlandyrýarys we ynam gazanýarysökde önümleri bolan müşderilerden.

2. Kärhana talaplary berk ýerine ýetirýärmaterial üçin enjamyň hiline gözegçilik ulgamysatyn alyşlar, önümçilik we hil gözegçiligi.

3. Birinji derejeli önümler, ajaýyp hyzmat, çaltgowşurmak we iň gowy baha, biz ýokary ýeňiş gazandykdaşary ýurtly müşderileri öwüň.

Adam saglygy üçin kömek bermek azyk senagatynyň jogapkärçiligidir.Kompaniýamyzyň FD iýmitinde köp ýyllyk tejribesi bar we ökde hünärli tehniki topary bar.Sagdyn iýmit öndürmek üçin Germaniýadan, Japanaponiýadan, Şwesiýadan, Daniýadan we Italiýadan getirilen halkara ösen tehnologiýa we enjamlar ulanylýar.Önümde okislenme, goňurlaşma we dogry iýmitlenmegiň iň az ýitirilmegi aýratynlyklary bar.Önüm topary üýtgemän çalt dikeldilip bilner we saklamak, daşamak we ulanmak aňsat.FD önüm toparyna FD sarymsagy, ýaşyl sogan, ýaşyl noýba, mekgejöwen, qulupnut, kömelek noýbasy, alma, armut, şetdaly, süýji kartoşka, kartoşka, käşir we başgalar ýaly onlarça görnüş girýär. ýokary hilli we ygtybarly FD iýmitleri bilen üpjün etmek üçin elimizden gelenini eder.

Meşhur ylym bilimleri

Doňdurma näme?
Doňdurmagy guratmak, elementi doňdurmak bilen başlaýar.Ondan soň önüm sublimasiýa diýlip atlandyrylýan prosesde buzy bugarmak üçin wakuum basyşy astynda goýulýar.Bu buzuň suwuk fazadan aýlanyp, gatydan gaza gönüden-göni öwrülmegine mümkinçilik berýär.

Soňra ýylylyk sublimasiýa prosesinde kömek üçin ulanylýar.Ahyrynda, pes temperatura kondensator plitalary doňmagy guratmak işini tamamlamak üçin buglanan ergini aýyrýar.

Köp zatlar üçin diňe suw goşmak bilen öňki ýagdaýyna getirip boljak taýýar önüm, beýleki zatlar bolsa gury görnüşde has täsirli ahyrky önüme öwrülýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň