Miwe garyşdyryň, doňan guradylan

“Bright-Ranch” özboluşly garyşyk miwe gaplaýyş liniýasyna eýedir, ol müşderileriň talaplaryna laýyklykda bir önümi köp önümiň köp gaplanyşyna garyşdyrar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Miwe garyşdyryň, doňan guradylan

Miwe dürli reňkler, tagamlar we ýokumly maddalar bilen garylan miweler müşderilere has köp iýmitlenmäge we sarp etmegiň has gyzykly bolmagyna mümkinçilik berýär.

Alyjylarymyz üçin dürli garyşyk miweleri özleşdirmäge we önümleriň howpsuzlygynyň we hiliniň aýratyn önümleriňkä laýyk gelmegini üpjün etmäge taýýardyrys.

Miweleri garyşdyryň, doňan guradylan2

FD garylan miweler, bölekler 2-6 mm (Blackcurrant 35% + Bilberry 30% + Blackberry 20% + Malina 15%) - Miwe dänesiniň bir görnüşine ulanylýar. 

Miwe garyşdyryň, doňan guradylan3

FD Gyzyl miweleri garyşdyryň (rawertudana dilimleri 1/3 + Tohum-alça dilimleri 1/3 + Malina tutuş 1/3) - Derrew porsy görnüşine ulanylýar

Aýratynlyk

100% arassa tebigy täze miweler.
Goşundylar ýok.
Nutokary iýmitlenme gymmaty.
Täze tagam.
Asyl reňk.
Transportationeňil transport agramy.
Giňeldilen ýaramlylyk möhleti.
Giňden ulanmak aňsat.
Iýmit howpsuzlygynyň yzarlanylyşy.

Sorag-jogap

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?
Biz köp ýyllyk taryhy bolan FD iýmit öndürýän zawod.Zawodda 301 işgäri we Ylmy barlag toparynda 60-dan gowrak tehniki professor bar.

Käbir nusgalary berip bilersiňizmi?Nädip almaly?
Hawa.Mugt nusgalar berip bileris (jemi 500 gramdan az).Diňe ýük götermeli.

Paketiňiz nähili?
Productshli önümlerimiz içerde goşa PE haltalary we daşynda kartonlar bilen gaplanýar.Her paketiň sap agramy 5kg ýa-da 10kg

Tölegiňiz nähili?
L / C, T / T, nagt we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.Töleg elementi öňünden 30% T / T, galan 70% T / T.

OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
Hawa, OEM ýa-da ODM hyzmatdaşlygyny kabul edýäris.

Germaniýadan, Italiýadan, Japanaponiýadan, Şwesiýadan we Daniýadan getirilýän 7 sany halkara ösen önümçilik liniýasy bilen önümçilik kuwwatymyz aýda 50 tonnadan gowrak.
Çig maldan ahyrky önümlere çenli berk we düýpli hil gözegçilik ulgamy bilen, ähli müşderilere ýokary hilli önümleri hödürleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşyklyönümleri