Aýratynlyklarymyz

Aýratynlyklarymyz

Önümlerimiziň hili we howpsuzlygy ilkinji nobatda durýar.Ine, käbir ädimlerimiz
“Bright-Ranch” -yň FD ingredientleriniň sarp edilmeginiň ygtybarlydygyna göz ýetiriň.

Materiallar we taýýarlyk

Gaýtadan işlemek we gaplamak

Synag

Materiallar we taýýarlyk

Azyk howpsuzlygyna bolan çemeleşmämiz, daýhanlardan we üpjün edijilerden başlap, ähli üpjünçilik zynjyryny öz içine alýar.Ygtybarly, ýokary hilli çig mal saýlamagymyzy üpjün etmek üçin berk satyn alyş we barlag işlerine eýerýäris.Bu, ulanýan materiallarymyz üçin spesifikasiýalary kesgitlemegi we olaryň hemişe iň berk düzgünlere we iň soňky ylmy bilimlere laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin barlaglary öz içine alýar.Eger ýerine ýetirmeseler, biz olary ret edýäris.

Productionhli önümçilik desgalarymyz önümlerimizi iň ýokary hilli we howpsuzlyk standartlaryna taýýarlamagy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Bu daşary ýurt jisimleriniň önümlere girmeginiň öňüni almagy, allergenleri dolandyrmagy we zyýan berijilerden goramagy öz içine alýar.Zawodlarymyz hemmesi arassa we howpsuz suw üpjünçiligi, howany süzmek we iýmit bilen gatnaşyga girjek islendik material üçin takyk şertlere laýyklykda gurulýar.Bu materiallaryň, enjamlaryň we önümçilik gurşawynyň hemmesiniň howpsuz önüm öndürmek üçin döredilendigini kepillendirýär.

Çig malyň we taýýarlanan iýmitleriň dogry bölünmegini üpjün etmek üçin zawodlarymyzda we önümlerimiziň we önümleriň akymyny üns bilen dolandyrýarys.Zawodlarymyzda hapalanmazlyk üçin dürli maddalar üçin aýratyn zonalar, enjamlar we gap-gaçlar bar.Önümçiligiň her ädiminde kepillendirilen arassalaýyş we arassaçylyk amallaryna eýerýäris we işgärlerimiz gowy iýmit arassaçylygy ýörelgelerini doly berjaý etmegi öwredýärler.

Gaýtadan işlemek we gaplamak

Doňdurmagy guratmak usullarymyz elmydama howpsuz we iýmitleniş taýdan ýeterlik önümleri eltmek üçin ylmy taýdan düzülendir.Mysal üçin, önümiň tagamyny we ýokumlylygyny saklamak üçin iň oňat temperaturada guradýarys, mikroblaryň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin çyglylygy gaty pes derejä çykarýarys.

Oba hojalygynyň çig malyndaky daşary ýurtlar, adatça, hemmeler üçin kyn mesele.Professional wizual saýlama toparymyz we ajaýyp enjam önümçilik liniýamyz bilen önümlerimiz “daşary ýurt meselesine” ýetýär.Bu, “Nestle” -ni talap edýän alyjylar tarapyndan ykrar edilýär.

Gaplamak zawodlarymyzda yzarlamany üpjün edýär.Önümiň haçan öndürilendigini, haýsy ingredientleriň girendigini we şol maddalaryň nireden gelendigini anyk aýtmak üçin özboluşly partiýa kodlaryny ulanýarys.

Synag

Önümleriň bir topary zawodymyzdan çykmazdan ozal, sarp etmegiň ygtybarlydygyny tassyklamak üçin 'oňyn goýberiş' synagyndan geçmeli.Önümiň içerki we daşarky ülňülere laýyklygyny barlamak üçin birnäçe synaglary geçirýäris, şol sanda ulanýan materiallarymyzdaky zyýanly birleşmeler ýa-da mikroorganizmler, işleýän gurşawymyz we soňky önümlerimizde.

Potensial howply himiki we mikrobiologiki serişdeleriň saglyga töwekgelçiligini ölçemek we baha bermek ukyby howpsuz iýmit önümlerini öndürmek üçin esas bolup durýar.“Bright-Ranch” -da bolup biljek howplary bahalandyrmak we çözmek üçin iň häzirki zaman seljeriş usullaryny we maglumatlary dolandyrmagyň täze usullaryny ulanýarys.Bular çalt ösýän ugurlar bolansoň, täze ylmy ösüşlere ýakyndan gözegçilik edýäris we goşant goşýarys.Şeýle hem önümlerimiziň howpsuzlygyny goldamak üçin iň oňat we iň innowasion ylmy çemeleşmeleriň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin täze tehnologiýalar boýunça gözleglere işjeň gatnaşýarys.