“Bright-Ranch” -yň FSMS-i üçin buýsanç

“Bright-Ranch” ösen FSMS-i (Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy) durmuşa geçirýär.FSMS-iň kömegi bilen kompaniýa daşary ýurt meseleleriniň, pestisidleriň galyndylarynyň, mikroorganizmleriň we ş.m. kynçylyklary üstünlikli çözdi. Bu kynçylyklar, önüm we hil bilen baglanyşykly esasy meseleler, bu pudak we müşderiler üçin umumy alada döredýär.2018-nji ýyldan bäri Europeewropa ýa-da ABŞ-a eksport edilen 3000 tonna guradylan önümiň arasynda hiç hili arz ýok. Biz buýsanýarys!

Dolandyryş topary häzirki wagtda FSMS-i gözden geçirýär / täzeleýär.Häzirki düzgünlere / ülňülere has laýyk gelýän täze FSMS tassyklama / okuwdan soň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýär.Täze FSMS önümiň howpsuzlygy prosesi tarapyndan talap edilýän özüni alyp barşyny dowam etdirer we gowulaşdyrar we önümleriň howpsuzlygy, hakykylygy, kanunylygy we hili bilen baglanyşykly işleriň ýerine ýetirilişini ölçer.Alyjylaryň hemmesini ýerinde barlag geçirmegini makullaýarys.

Hil dolandyryşynyň ýa-da önümiň aşakdaky şahadatnamalaryny saklaýarys:

● ISO9001: 2015 - Hil dolandyryş ulgamlary

AC HACCP - Howp derňewi we tankydy gözegçilik nokady

● ISO14001: 2015 - Daşky gurşawy dolandyryş ulgamlary

● BRCGS (A derejesine ýetdi) - Iýmit howpsuzlygy üçin global standart

BRCGS dürli etaplarda töwekgelçilikleri we howplary kesgitlemek, baha bermek we dolandyrmak arkaly azyk howpsuzlygyna gözegçilik edýär: iýmit zynjyrynyň her böleginde gaýtadan işlemek, öndürmek, gaplamak, saklamak, daşamak, paýlamak, işlemek, satmak we eltip bermek.Şahadatnama standarty, Global Azyk Howpsuzlygy Başlangyjy (GFSI) tarapyndan ykrar edildi.

● FSMA - FSVP

Azyk howpsuzlygyny döwrebaplaşdyrmak kanuny (FSMA) ABŞ-da iýmit bilen baglanyşykly keselleriň öňüni almak üçin döredildi.Daşary ýurt üpjün edijini barlamak maksatnamasy (FSVP) FDA FSMA programmasy bolup, azyk önümlerini daşary ýurtly üpjün edijileriň ABŞ-da ýerleşýän kompaniýalara meňzeş talaplary ýerine ýetirýändigini, howpsuzlyk düzgünlerini, öňüni alyş gözegçiligini we dogry bellikleri goşmak bilen ilatyň saglygyny goramak ülňüleriniň berjaý edilmegini üpjün etmegi maksat edinýär.Biziň alyp barýan şahadatnamamyz, amerikan alyjylaryna üpjün edijiniň barlagy üçin amatly bolmadyk mahaly önümlerimizi satyn almaga kömek eder.

OS KOSHER

Jewishewreý dini öz düzgünlerine berhiz kanunlaryny girizýär.Bu kanunlar haýsy iýmitleriň kabul edilip, ýewreý kodeksine laýykdygyny kesgitleýär.Köşer sözi ýewreý sözüniň “laýyk” ýa-da “laýyk” manysyny aňladýar.Jewishewreý kanunlarynyň iýmit talaplaryna laýyk gelýän azyk önümlerine degişlidir.Bazar gözlegleri, hatda ýewreý däl sarp edijileriň hem saýlananda, köşer kepillendirilen önümlere aýratyn isleg bildirjekdigini birnäçe gezek görkezýär.Köşer nyşanyny hiliň alamaty hasaplaýarlar.

● SMETA düzediş hereket meýilnamasy hasabaty (CARP)

SMETA iň oňat tejribe etiki gözegçilik usullarynyň jemini üpjün edýän audit usulydyr.Auditorlara Sedex-iň Zähmet, saglyk we howpsuzlyk, daşky gurşaw we iş etikasynyň dört sütünini öz içine alýan jogapkärli iş tejribesiniň ähli taraplaryny öz içine alýan ýokary hilli barlaglary geçirmäge kömek etmek üçin döredildi.

“Bright-Ranch” -yň FSMS1 üçin buýsanç
“Bright-Ranch” -yň FSMS-i üçin buýsanç

Iş wagty: 11-2022-nji noýabr