Doňdurma guradylan vs. Suwsuz

Doňan guradylan iýmitler witaminleriň we minerallaryň aglaba bölegini öňki ýagdaýynda saklaýar.Doňan guradylan iýmit, suw çykarmak üçin ulanylýan “sowuk, wakuum” prosesi sebäpli iýmitlenmegini saklaýar.Suwsyzlandyrylan iýmitiň ýokumlylygy, adatça, täze iýmitiň 60% töweregi.Bu ýitgi, esasan iýmitiň witaminlerini we minerallaryny döwýän suwsuzlanmak wagtynda ulanylýan ýylylyk bilen baglanyşyklydyr.

Doňdurma guradylan vs. Suwsyzlandyrylan: Dokma

Doňdurma guratmagy çig maldaky çyglylygyň ýa-da suwuň (98%) hemmesini diýen ýaly aýyrýandygy sebäpli, suwsuzlandyrylan iýmitlere garanyňda has çişiriji, çişiriji gurluşy bar.Guradylan miweler, meselem, asyl suw düzüminiň azyndan ondan bir bölegini saklaýandygy üçin çeýnemeli we süýji bolýar.Beýleki tarapdan, doňan guradylan miwelerde çyglylyk az.Bu doňan guradylan iýmitleriň çişikli, gysym gurluşyna eýe bolmagyna mümkinçilik berýär.

Doňdurma guradylan we suwsuzlandyrylan: ýaramlylyk möhleti

Suwsyzlandyrylan iýmitleriň çyglylygynyň azyndan ondan bir bölegini öz içine alýandygy sebäpli, guradylan iýmitleri doňdurmakdan has gysga ömri bar.Suwsuz iýmitleriň içinde galan suw dürli galyplar we bakteriýalar bilen aňsatlyk bilen zaýalanyp biler.Ipoluň üstünde, doňdurylan guradylan iýmitler otag temperaturasynda degişli gaplamalarda birnäçe ýyllap dowam edip biler we asyl tagamyny we çişligini saklap biler!

Doňdurma guradylan vs. Suwsyzlandyrylan: Goşundylar

Doňdurylan guradylan we suwsuz iýmitleriň arasyndaky esasy tapawutlaryň biri goşundylary ulanmakdyr.Doňdurma guratmagy her nahardaky çyglylygyň köp bölegini aýyrýandygy sebäpli, iýmitiň uzak wagtlap saklanmagy üçin goşundylar goşmagyň zerurlygy ýok.Guradylan naharlar, beýleki tarapdan, täze bolmagy üçin adatça konserwantlary talap edýär.

Doňdurma guradylan vs. Suwsyzlandyrylan: Iýmitlenme

Doňdurylan guradylan iýmitler doňan guradylan amaldan soň asyl iýmitleriniň hemmesini ýa-da diýen ýaly saklaýar.Sebäbi doňmagy guratmak prosesi köplenç iýmitdäki suwuň düzümini aýyrýar.Suwsyzlandyrylan iýmitler, iýmitleniş bahasynyň takmynan 50% -ini ýitirýär, sebäbi guradyş döwründe gyzdyrylýar

Guradylan we guradylan doňdurma: dadyň we ys

Elbetde, köp sarp edijiler guradylan we suwsuz iýmitleri doňdurmak meselesinde tagam taýdan tapawudyň nämedigini bilýärler.Suwsyzlandyrylan iýmitler, esasan çyglylygy aýyrmak üçin ulanylýan ýylylygy guratmak prosesi sebäpli, tagamynyň köp bölegini ýitirip biler.Guradylan iýmitleri (miweleri hem goşmak bilen!) Asyl tagamynyň köpüsini lezzet almaga taýyn bolýança saklaň.


Iş wagty: Iýun-03-2019