Doňdurylan guradylan miweleri, gök önümleri, otlary ulanmak

Bizde doňan guradylan miweler, gök önümler we ösümlikler bar, olar täze görnüşlerine meňzeş görnüşde ulanylyp bilner, täze we tolgundyryjy.Mysal üçin, doňdurylan guradylan miwe poroşoklary, täze wersiýanyň suwy köp bolan reseptlerde aýratyn peýdalydyr.Bu suwuň ýetmezçiligi, konsentrirlenen tagamy we tebigy iýmit reňkini üpjün edýär.

FREZE GURAN Miwe MESELELERI

Doňdurylan guradylan miweler ertirlik galla önümlerinde, konditer önümlerinde, çörek garyndylarynda, buz gaýmaklarynda, nahar garyndylarynda, konditer önümlerinde we başgalarda giňden ulanylýar.Şeýle hem doňdurylan guradylan miweler püresi tagam goşmak üçin köp garyndyda ulanylýar.

FREZE GURAN GÖRNÜŞLERI ALMAK

Doňdurylan guradylan gök önümler dürli programmalarda ulanylýar: Makaron gap-gaçlary, gök önümleri suwa ýakmak, derrew çorbalar, işdäaçarlar, salat geýimleri we başgalar.Doňdurylan guradylan gök önümlerden taýýarlanan gök önüm püresi ajaýyp tagamly we bu hili hiline gözegçilik edilmänkä köp tagamlara goşulýar.Doňdurylan guradylan ösümlik poroşoklary köp tagamlarda hem ulanylyp bilner.

DÜZGÜN GURBAN GERBLERI. GÖRNÜŞI

Ösümlikleriň doňmagy bilen guratmagy, emeli konserwantlary we goşundylary ulanman, tagamyny, tebigy ysyny, reňkini, ýokumly gymmatlyklaryny we arassaçylygyny saklaýar.Islendik taýýarlyga tagam goşmak üçin ulanylyp bilner.

Doňan guradylan miweleri ulanmagyň mysallary ...

1) glýutsiz gyzyl berry Muesli

Supermarket dänelerinde köplenç doňan guradylan miweler bar.Bu doňdurylan guradylan gyzyl berry garyndysyndan we glýutsiz galla önümlerinden ýasalan ýönekeý muesli.Mazaly we doldurýan ertirlik üçin buz sowuk tüwi süýdünden lezzet alyň.

2) Şokolad we malina torty

Bu baýramçylyk torty, tebigy reňk we tagam goşmak üçin doňan guradylan malina tozynyň güýjüni ulanýar.Doňdurma Guradylan miwe tozy, bişirilmedik reseptlerde, bişirilmedik ýagdaýynda ulanylsa, janly reňk berer.Bu poroşoklar bilen bişirseňiz, has açyk reňk gazanarsyňyz, ýöne tagam azalmaz.

3) Süýtsiz bagtly silkme

Doňdurylan guradylan gök gül tozy we badam süýdünden ýasalan ajaýyp çuň kirpik süýjüsi.Şkafda täze miwe ýok bolsa ýa-da möwsümden daşda bolsa, iň oňat düzüm.Doňdurylan guradylan miweler bilen, ýylyň islendik wagty halaýan miweleriňiziň peýdalaryndan lezzet alyp bilersiňiz!

miweli granola bar
ak köýnekli owadan gyz miwe barlaryny iýýär we başam barmaklaryny görkezýär
Öýde ertirlik dänesini iýýän ýylgyrýan ýaş aýalyň ýakynlygy.
Dürli miwe süýjülikleri.
Şokolad barlary doňan guradylan malina sepilýär

Iş wagty: 11-2022-nji noýabr